Ebeltoft Sognegård - en bygning fuld af aktivitet

Sognegården er ramme om mange kirkelige aktiviteter, som afholdes af menighedsrådet i Ebeltoft og Dråby sogne, bl.a.: KulturCafé, HøjskoledageSøndagsCafé eftermiddage Studiekredse, StrikkeCafé, møder og særlige arrangementer i forbindelse med gudstjenester, kirkekaffe og menighedsrådsmøder.

Hver uge kommer her masser af konfirmander til undervisningen fra Ebeltoft skole, og forår og efterår vrimler det med med juniorkonfirmander, og korbørn.

Dejlige kunstværker pryder væggene i sognegården, og hver måned præsenteres en ny kunstudstilling.

Man er velkommen til at besøge udstillingen i husets åbningstid, tirsdag til fredag kl. 9 til 13 og torsdag også kl. 16 til 18. Og i øvrigt i forbindelse med arrangementer, hvor huset er åbent.

Kirkekontoret ligger også i sognegården, og det er her man træffer kordegnen. Ebeltoft Sognegård finder man på adressen: Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.

Private foreninger kan leje Sognegården til møder og arrangementer.

 

Regler for anvendelse af Ebeltoft Sognegård

Sognegården ejes af Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn og drives af menighedsrådet.

Den daglige drift af Sognegården varetages af kirketjener Lars Pedersen. Kontorassistent Susanne Skødt forestår udlejning af lokaler.

Sognegårdens lokaler anvendes til konfirmationsforberedelse, børne- og ungdomsarbejde, korarbejde og aktiviteter i forbindelse hermed samt foredrag, studiekredse, menighedsrådsmøder, udvalgsmøder og andre møder arrangeret af pastoratets præster og menighedsrådet.

Herudover tjener bygningen til kirkekontor og kontor for andre.

Foreninger med en ansvarlig ledelse/bestyrelse og andre grupper med hjemsted i pastoratet, og hvis formål ikke strider mod folkekirkens bekendelse, kan leje lokalerne til kirkelige, kulturelle, oplysende og sociale formål. Sådanne foreninger kan også leje lokaler til afholdelse af deres generalforsamling eller årsmøde.

Ved leje eller lån af salen må deltagerantallet maksimalt være 88, hvilket svarer til opstilling med 11 bordgrupper med 8 stole/personer ved hver bordgruppe. Der må ikke hentes borde eller stole fra andre lokaler. Hvis der er behov for et ekstra bord i foyeren, kan dette lånes fra depotrummet og ikke andre steder fra. Når arrangementet i salen påbegyndes, skal dørene til foyeren lukkes.

Lokalerne må ikke anvendes til private arrangementer eller politiske foredrag eller formål.

Hvis Susanne Skødt er i tvivl om, hvorvidt udlejning til en forening eller gruppe bør finde sted, drøfter hun dette med formanden for menighedsrådet, hvorefter de sammen finder en løsning. Skulle de ikke være enige, må udlejning ikke finde sted.

Alle lejeaftaler og reservationer indføres straks i sognegårdens el-kalender og heri oplyses tillige om, hvorvidt der skal anvendes teknisk udstyr og i bekræftende fald hvilke, samt om der skal anvendes talerstol.

Vedtaget af menighedsrådet, den 30. juni 2016.

Regler for leje af Ebeltoft Sognegård

Aftale om leje

Susanne Skødt forestår al udlejning af lokaler i Sognegården. Der kan derfor ikke indgås aftale med andre.

Susanne Skødt træffes mandag, onsdag og fredag i arbejdstiden på tlf. 86343595, e-mail: susko@km.dk.

Lejerens oplysninger

Lejeren skal oplyse navn og adresse på foreningen samt navn, adresse, tlf. nr. og e-mail på den ansvarlige bestyrelse, formand eller lignende. Den person, der angives, får tilsendt regning umiddelbart efter arrangementets afvikling, dog halvårligt for flergangslånere.

Nøgler

Linda Kvist Skytte udleverer nøgle til Sognegården, og lejeren kvitterer for modtagelsen. Nøglen udleveres efter forudgående telefonisk aftale.

Hvis nøglen bortkommer, må lejeren erstatte dennes værdi. Lejeren instrueres i blokering af smæklåsen, når nøglen udleveres samt om andre forhold.

Rygning

Der er rygeforbud overalt i bygningen.

Pejsen

Der må ikke tændes op i pejsen.

Foldedøre

Foldedørene i salen må kun betjenes af en af menighedsrådets medarbejdere.

Skader

Enhver skade som lejeren eller de, der af denne har fået adgang til det lejede, forvolder på bygning, inventar, porcelæn mv., skal straks meddeles til Linda Kvist Skytte, der sammen med formanden opgør skadens omfang og værdiansætter denne. Lejeren må derefter straks betale for den forvoldte skade. Lejeren har fået udleveret prisliste over, hvad porcelæn, glas mv. koster.

Køkkenet

Ved lejeaftalens indgåelse oplyser lejeren, om køkkenet og service skal bruges.

Lejeren modtager om fornødent instruktion i brug af kaffemaskinen og skal i øvrigt nøje følge brugervejledningen.

Lejeren medtager selv kaffebønner, sukker, fløde, tebreve og ting til borddækning etc.

Opvask

Al service, der har været dækket bord med, skal vaskes, uanset om noget måtte være ubrugt. Alt skylles af, inden det køres igennem opvaskemaskinen.

Bestik skylles, sættes i blød og placeres i den gule bestikkurv og køres igennem maskinen, og til sidst tørres det af, inden det placeres i bestikkassen.

Vin- og ølglas skal straks tørres af efter vask.

Det rene porcelæn anbringes i skabene i bryggers.

Mangelfuld opvask. Hvis det konstateres, at der ikke er vasket ordentligt op, sker dette for lejerens regning mod timebetaling.

Aflåsning

Lejeren skal sørge for, at alt lys er slukket, radiatorerne stillet på 2 og alle 4 yderdøre låste, når bygningen forlades.

Aflevering af nøgler 

Ved lejens ophør lægges nøglen i postkassen ved hovedindgangen ved kirkekontoret.

Prisen for leje salen reguleres hvertår.

Vedtaget af menighedsrådet, den 30. juni 2016.

Prisliste for leje af lokaler i Ebeltoft Sognegård

Det lille mødelokale er forbeholdt til egne aktiviteter, og lejes normalt ikke ud.

Andre brugere, der opfylder betingelserne, kan leje lokaler, og priserne andrager med virkning fra 1. januar 2020 følgende beløb.

Små grupper: fra 1 til 16 deltagere

Uden køkkenadgang: kr. 250,00

Med køkkenadgang: kr. 350,00

Mellem grupper: fra 17 til 32 deltagere

Uden køkkenadgang: kr. 535,00

Med køkkenadgang: kr. 635,00

Store grupper: fra 33 til 88 deltagere

Uden køkkenadgang: kr. 650,00

Med køkkenadgang: kr. 750,00

Priserne vil fremover blive reguleret hvert år.

Vedtaget af menighedsrådet, den 14. november 2019.

Facade mod Kirkegade
Sognegården tager imod
Sognegården fra havesiden
Opdækning i salen